پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که به دلیل سیاستهای ترامپ تعداد شهروندانی که در ایالات متحده به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند شدیدا کاهش یافته است.

به گزارش بسیج پرس, پایگاه خبری بلومبرگ براساس یک نظرسنجی گزارش داد که تعداد شهروندانی که در ایالات متحده به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند به شدت کاهش یافته است.

براساس این گزارش، تعداد شهروندانی که می‌گویند خیلی یا فوق العاده افتخار می‌کنند که آمریکایی هستند به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۱ رسیده است.

این گزارش می‌گوید که در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد از آمریکاییها به آمریکایی بودن خود افتخار می‌کنند که بسیار از کمتر از ۷۰ درصدی است که در سال ۲۰۰۴ در نظرسنجی‌ها به دست آمده بود. علت این ریزش نیز کاهش شدید حس وطن پرستی دموکراتها و افراد مستقل از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهور این کشور است.

طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد دموکراتها می‌گویند که از آمریکایی بودن احساس غرور می‌کنند. این آمار برای جمهوریخواهان ۷۶ درصد است. در میان اقشار مختلف نیز زنان، لیبرالها و جوانان حس وطن پرستی کمتری نسبت به سایرین دارند.

از زمان روی کار آمدن ترامپ، رویکرد زن ستیزانه و همچنین مهاجر ستیزانه وی باعث به وجود آمدن تنشهایی در جامعه آمریکا شده است. برخی کارشناسان معتقدند که سیاستهای ترامپ جامعه ایالات متحده را دچار شکاف شدید کرده است.

به دنبال اظهارات اخیر وی علیه چهار زن مهاجر عضو کنگره آمریکا، بسیاری از منتقدان ترامپ را به نژادپرستی متهم کرده‌اند.