دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com خلاصه مقاله: در این تحقیق، روانگرایی پی آبرفتی یک سد خاکی نوعی، در دو شرایط ژئوتکنیکی متفاوت، با استفاده از مدل رفتاری فین به همراه برنامه تفاضل محدود دو بعدی فلک، نسخه شماره ۲، به روش تحلیل غیرخطی، مورد مطالعه واقع گردیده و تأثیر احتمالی احداث سد در پتانسیل […]

دانلود مقاله
رمز فایل : www.jozveha.com

خلاصه مقاله:

در این تحقیق، روانگرایی پی آبرفتی یک سد خاکی نوعی، در دو شرایط ژئوتکنیکی متفاوت، با استفاده از مدل رفتاری فین به همراه برنامه تفاضل محدود دو بعدی فلک، نسخه شماره ۲، به روش تحلیل غیرخطی، مورد مطالعه واقع گردیده و تأثیر احتمالی احداث سد در پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی و متقابلاً تأثیر روانگرایی پی بر عملکرد لرزهای بدنه سد، بررسی گردیده است. همچنین نتایج این تحلیل ها با نتایج تحلیل دینامیکی سد خاکی مستقر بر پی سنگی مقایسه شده است. نتایج حاصل، نشان می دهد که احداث سد، بسته به مشخصات ژئوتکنیکی و عمق استقرار لایه های پی آبرفتی و تراز شتاب بیشینه اعمالی، به دلیل ایجاد سربار ماندگار منجر به افزایش تراکم نسبی، تنش مؤثر و مدول برشی و کاهش متناظر کرنشهای برشی و فشار آب حفره ای در پی آبرفتی می گردد. کاهش یا محو پتانسیل روانگرایی در برخی از نقاط پی آبرفتی از این تأثیر، حاصل می گردد.