سید محمد غرضی گفت: طرح همبستگی جهاد ملی، طرح خوبی است لیکن کاهنده همه مشکلات مناطق سیل زده نیست بازسازی و تعمیرمنازل، قطعا از عهده دولت به تنهایی ساخته نیست لذا همه مردم باید وارد میدان شوند و کمک کنند.

به گزارش بسیج پرس,سید محمد غرضی وزیر اسبق کشورمان ، اظهار داشت: طرح همبستگی جهاد ملی، طرح خوبی است لیکن کاهنده همه مشکلات مناطق سیل زده نیست بازسازی و تعمیر این درصد از منازل، قطعا از عهده دولت به تنهایی ساخته نیست لذا همه مردم باید وارد میدان شوند و کمک کنند.

وی با بیان اینکه نظارت بر نحوه صحیح طرح از جمله مشکلات پیش روی طرح است افزود:مسوولیت مساجد در این طرح جمع آوری کمک های نقدی مردم است تا بتوانند در جهت ساخت و تعمیر منازل مسکونی انجام دهند لذا نظارت صحیح یکی از انتظارات مردم است لذا باید نظارتی بر مساجد شکل بگیرد تا وجوه نقدی در مسیر صحیح تعیین شده قرا بگیرد.