دانلود رایگان مقاله مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری ایران وتعیین وزن علت وقوع تصادف رمز فایل:www.jozveha.com چکیده مقاله: بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد که شدت تصادفات و مجموع تلفات در هر تصادف بر حسب عوامل مختلف متفاوت میباشد. گرچه عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند سبب تصادفات وسایل […]

دانلود رایگان مقاله مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات وسایل نقلیه در جاده های برون شهری ایران وتعیین وزن علت وقوع تصادف

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده مقاله:

بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد که شدت تصادفات و مجموع تلفات در هر تصادف بر حسب عوامل مختلف متفاوت میباشد. گرچه عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند سبب تصادفات وسایل نقلیه گردند اما به طور عمده عوامل دخیل در تصادفات این وسایل را میتوان به ۴ دسته انسان، وسایل نقلیه، جاده و محیط تقسیمبندی نمود. از سوی دیگر بررسی تاثیر وضعیت جریان ترافیکبر روی تصادفاتنشان میدهد که تغییرات تعداد و شدت تصادفات در زمانهای مختلف متاثر از تغییر پارامترهای ترافیکی میباشد. در این تحقیق با استفاده از توزیع پواسون نسبت به مدلسازی تعداد تلفاتدر هر تصادف بر اساسپارامترهای موثر در وقوع تصادف اقدام گردیده و نهایتاً میزان تاثیر پارامتر علت وقوع تصادف در کنار سایر پارامترهای موثر بر روی این مدل بررسی و موثرترین علت در افزایشتلفات در هر تصادف تعیین گردیده است