دانلود مقاله رمز فایل : www.jozveha.com چکیده مقاله: خاک های گچی در سراسر جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند و یکی از انواع خاک های مشکل آفرین محسوب می گردند که کاربرد آنها در رابطه با سازه های آبی ممکن است مسائل مختلفی را ایجاد نماید. به منظور […]

دانلود مقاله
رمز فایل : www.jozveha.com

چکیده مقاله:

خاک های گچی در سراسر جهان بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند و یکی از انواع خاک های مشکل آفرین محسوب می گردند که کاربرد آنها در رابطه با سازه های آبی ممکن است مسائل مختلفی را ایجاد نماید. به منظور شناخت دقیق اهمیت گچ در خاک های طبیعی، انجام یک سری آزمایش ها ضروری می باشد.
در این کار تحقیقاتی، نمونه های مصنوعاً گچی شده با درصدهای مختلف گچ در آزمایشگاه تهیه گردید و سپس آزمایش های متنوعی از قبیل تعیین حدود آتربرگ، تراکم، نشست تحت بار ثابت در حالت معمولی و همراه با آبشویی و تعیین مقاومت روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش مقدار گچ در کاهش حدود آتربرگ، وزن واحد حجم خشک، مقاومت و افزایش نشست نقش مهمی را دارا می باشد. از طرفی آشکار شد که آبشویی فاکتوری بسیار مهم در نشست های بعدی و کاهش مقاومت این خاک ها می باشد. بنابراین وجود گچ می تواند یکی از پارامترهای مهم مهندسی در عملیات ساخت سازه های هیدرولیکی محسوب گردد.