مجموعه کلیپ سوره کوثر

دانلود کلیپ های صوتی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون شخصیت والای حضرت زهرای مرضیه(س)

تفسیر سوره کوثر-عبادت فاطمی ۰۴:۰۹
تفسیر سوره کوثر-سیره فاطمی ۰۷:۳۷
تفسیر سوره کوثر-مقام فاطمی ۱۲:۵۷
تفسیر سوره کوثر-علم فاطمی ۰۴:۵۱
تفسیر سوره کوثر-مصحف فاطمی ۰۷:۴۷
مقام فاطمی ۱۲:۵۷
عبادت فاطمی ۰۴:۰۹
سیره فاطمی ۰۷:۳۷
مصحف فاطمی ۰۷:۴۷