امام خمینی (ره) ایجاد استقلال فکری و اسلامی را در تحول مثبت رسانه‌ها می‌دانستند و تاکید می‌کردند که نباید رسانه‌های ما از شرق و غرب تقلید کنند.

به گزارش بسیج پرس، سرهنگ پاسدار علی لطفی اظهار داشت: حضرت امام (ره) باحساسیت خاصی همواره به رسانه‌ها نگاه می‌کردن و صدا و سیما را از همه دستگاه هاحساس ترمی دانستند برای اینکه تاثیراین رسانه عمومی رابه اندازه ایمی دانستند که ابزار‌های دیگر نمی‌توانستند جای آن را بگیرند.

وی افزود: امام خمینی (ره) ایجاد استقلال فکری و اسلامی را در تحول مثبت رسانه‌ها می‌دانستند و تاکید می کردند که نباید رسانه‌های ما از شرق و غرب تقلید کنند.
رئیس سازمان بسیج از اردبیل گفت: امام راحل می‌فرمودند:که رسانه‌ها می‌تواند در ایجاد توجه به حق عظیم پابرهنه ها نقشی اساسی داشته باشند و خدمت‌های گرانمایه‌ای را به فرهنگ اسلام و ایران بنمایند و اشاره می‌فرمودند که دشمنان ما باحربه‌ تبلیغات رسانه‌ای آنقدر برعلیه فرهنگ اسلامی حمله می‌کنند که باروش‌های دیگر نمی کنند.
لطفی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره) مقابله با تبلیغات دشمن راتنها با تبلیغ فرهنگ اسلامی ازطریق رسانه‌ها می‌دانستند، افزود: ایشان تاکید می داشتند که حساسیت تبلیغات رسانه به خاطر گستردگی مخاطبان آن که هم از طریق گوش و هم ازطریق چشم مورد تعلیم و تربیت قرارمی گیرند می باشد و تاکید داشتند که به مصالح کشور و انعکاس وقایع باتوجه به نقل اخبارموثق مورد توجه قرارگیرد و همه گونه انتقاد باکمال بی طرفی منتشرشود، چون که دیدگاه حضرت امام (ره) به رسانه یک دانشگاه همگانی برای کلیه قشرهابود و به خاطرهمین آن را مهمترین مرکز تعلیم و تربیت می‌دانستند.