آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-نو اندیشی دینی ، عقائد احمد بن تیمیه ،مسأله توحید و شرک) ۲۵:۳۶ آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-قائل بودن ابن تیمیه به تشبیه و تقسیم،مراتب توحید) ۲۶:۰۵ آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل […]

آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-نو اندیشی دینی ، عقائد احمد بن تیمیه ،مسأله توحید و شرک) ۲۵:۳۶
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-قائل بودن ابن تیمیه به تشبیه و تقسیم،مراتب توحید) ۲۶:۰۵
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شبهات وهابیت) ۲۶:۱۱
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توحید در عبادت یا الوهیت؟) ۲۵:۲۲
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توحید و شرک در عبادت) ۳۰:۰۴
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-بدعت) ۳۲:۳۲
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-بررسی ریشه های بدعت) ۳۱:۱۶
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-اهل بیت علیهم السلام حافظ و نگاهبان دین، مسأله زیارت قبور) ۲۹:۰۰
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-آیات و روایات پیرامون زیارت قبور) ۳۲:۱۷
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-زیارت قبر پیامبر اکرم (ص)) ۲۷:۰۵
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-پاسداری از مراقد انبیاء و اولیاء الهی) ۲۹:۱۲
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-ساختن سایبان یا بنا بر قبور اولیاء) ۲۹:۵۲
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شبهات وهابیت) ۲۹:۰۲
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-حیات برزخی انسان) ۲۸:۵۵
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توسل به اولیاء الهی و انبیاء و پیغمبر اکرم) ۲۹:۴۵
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شفاعت) ۲۸:۴۳
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-توسل به مقام نبی اکرم (ص)) ۲۸:۰۱
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-روایات در باب توسل،بررسی اشکالات وارده به موضوع توسل) ۳۳:۴۷
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-شفاعت و طلب شفاعت) ۳۱:۵۵
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-مقامات و کرامات اولیاء) ۳۲:۰۴
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-مسأله تبرک به آثار انبیاء و اولیاء و صالحان) ۳۴:۳۸
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-بزرگداشت موالید اولیاء الهی) ۲۷:۴۶
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-هدیه ثواب اعمال نیک به اموات) ۳۳:۲۳
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابىّت-قسم دادن خدا به حق انبیاء و اولیاء) ۳۷:۰۶
آیت الله سبحانی – مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام (شبهات وهابیىّت-گریه بر فراغ عزیزان) ۳۳:۵۹
آیت الله سبحانی-شبهات و هابیّت (مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام-گریه بر فراغ عزیزان) ۳۴:۰۰
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-اعجاز بیانی ۰۹:۱۳
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-چهارمین خبر غیبی ۰۸:۳۵
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-ششمین خبر غیبی ۰۸:۰۴
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-هشتمین خبر غیبی ۰۸:۴۶
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-نهمین خبر غیبی ۰۸:۲۵
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-دهمین خبر غیبی ۰۸:۴۰
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-یازدهمین خبر غیبی ۰۸:۱۶
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-زندگانی امیرالمومنین علی (ع) ۰۹:۲۹
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-تاریخ انبیاء قرآن تورات و انجیل ۰۸:۴۹
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-زندگانی امیرالمومنین علی (ع) عدالت ایشان ۰۸:۰۰
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-تاریخ انبیاء حضرت آدم (ع) ۰۸:۰۸
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-تاریخ انبیاء حضرت ابراهیم (ع) ۰۷:۳۱
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-تاریخ انبیاء حضرت داوود (ع) ۰۷:۵۲
آیت الله سبحانی-اعجاز قرآن-تاریخ انبیاء حضرت مسیح (ع) ۰۶:۴۴
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه اول-نقل علما پیرامون حدیث پیامبر(ص)) ۳۷:۴۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه دوم-اصول فرق اسلامی) ۴۴:۵۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سوم-دو عامل پیدایش فرق) ۴۲:۱۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهارم-ریشه یابی مذاهب اسلام) ۴۴:۳۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجم-علل پیدایش فرق اسلامی) ۴۲:۳۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه ششم-نتایج کم شدن نقل حدیث بعد از پیامبر(ص)) ۴۱:۵۶
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتم-پیدایش عقاید رهبان) ۴۲:۳۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هشتم-شخصیت های غیر اسلامی در لباس اسلام) ۵۸:۲۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه نهم-ترویج جبری گری بین مسلمانان) ۴۸:۵۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه دهم-کج فهمی و عدم دقت در مسائل اسلامی) ۴۲:۴۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه یازدهم) ۵۰:۰۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه دوازدهم-قضا و قدر) ۵۳:۲۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سیزدهم-نقش جبر در حکومت معاویه) ۴۴:۳۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهاردهم-اقدامات اهل بیت (ع) برای جلوگیری از پیدایش فرق) ۳۷:۰۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پانزدهم-بررسی ابعاد حدیث قدریه) ۴۸:۰۴
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شانزدهم-شیعه و لقب او) ۴۶:۵۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفدهم-اعتقادات اهل الحدیث) ۴۱:۰۴
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هجدهم-اطاعت از سلطان ، اعتقاد اهل الحدیث) ۴۶:۰۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه نوزدهم-چگونگی مسئله اطاعت از سلطان) ۴۱:۳۶
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیستم-اعتقاد اهل الحدیث به عدالت صحابه) ۳۹:۳۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و یکم-تفاوت اعتقادها به صحابه) ۴۷:۳۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و دوم-عدالت صحابه از منظر اهل سنت) ۴۳:۱۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و سوم-اهل سنت معتقد به اجتهاد صحابه) ۴۲:۰۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و چهارم-خلافت خلفای چهارگانه از نظر اهل سنت) ۴۲:۱۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و پنجم-اعتقاد به خلفای چهارگانه سیره اهل حدیث) ۴۶:۳۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و ششم-تبیین خلافت خلفا) ۴۲:۳۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و هفتم-زندگینامه جد پایه گذار مذهب اشاعره) ۴۴:۴۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و هشتم-زندگینامه ابوحسن اشعری) ۳۹:۲۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه بیست و نهم-مبالغه پیرامون زندگینامه ابوالحسن اشعری) ۴۲:۴۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی ام-امام غالب اهل سنت) ۳۵:۴۹
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و یکم-تفاوت در اثبات صانع) ۴۵:۲۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی ودوم-اثبات توحید حق تعالی) ۳۴:۵۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و سوم-اثبات جسم نبودن خدا) ۳۹:۳۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و چهارم-صفات ذاتیه از نظر ابوالحسن اشعری) ۸:۵۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و پنجم-صفات خبریه از دیدگاه ابوالحسن اشعری) ۴۳:۵۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و ششم-اعتقاد اشاعره به ، افعال بشر مخلوق خداست) ۴۵:۳۸
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و هفتم-آگاهی خالق از فعل) ۵۲:۲۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و هشتم-انحصار خالقیت برای خدا) ۴۶:۰۴
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه سی و نهم-تشبیه جهان به دو روی سکه) ۴۵:۴۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهلم-رویت خدا در قیامت ) ۴۲:۳۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و یکم-استدلال های مذاهب پبرامون رویت خدا) ۳۸:۱۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و دوم-محال یا ممکن بودن رویت خدا) ۴۳:۵۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و سوم-فرقه ی ماتریدیه) ۳۵:۳۸
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و چهارم-تاریخچه فرقه ماتریدیه) ۳۶:۵۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و پنجم-تفاوت فرق اشعری و ماتریدیه) ۴۱:۴۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و ششم-غرض ذاتی) ۲۸:۲۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و هفتم-تفاوت اعتقاد فرق در صفات خبریه) ۴۰:۵۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و هشتم-اختلاف فرق پیرامون صفات ذاتی) ۴۱:۰۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه چهل و نهم-جهاد علیه اردوگاه های شرق و غرب) ۴۶:۱۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاهم-تاریخچه فرقه مرجعه ) ۴۵:۰۸
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و یکم-تشریح ایمان و عمل) ۴۵:۴۶
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و دوم-ایمان در مذهب مرجعه) ۳۹:۱۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و سوم-بیان تاریخ مذهب قدریه) ۳۹:۳۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و چهارم-بررسی ابعاد حدیث پیرامون فرقه قدریه) ۴۳:۲۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و پنجم-مکتب جهمیه) ۴۸:۱۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و ششم-حرکت کرامیه) ۴۰:۵۷
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و هفتم-فرقه ظاهریه) ۴۴:۴۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و هشتم-شرح لغت معتذله) ۴۳:۰۸
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه پنجاه و نهم-اسماء مذهب معتذله) ۳۶:۰۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصتم-شعار پنچ گانه معتذلیون) ۴۱:۱۶
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و یکم-تحریف در اصول خمسه معتذلیون) ۳۲:۳۳
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و دوم-توحید ، اولین اصل معتذله) ۳۹:۵۱
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و سوم-اعتقاد معتذلیون به صفات خبریه) ۳۸:۲۹
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و چهارم-رویت خدا در نظر معتذلیون) ۲۸:۵۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و پنجم-عدل ، دومین اصل معتذله) ۳۷:۴۹
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و ششم-علم و فعل خدا در دیدگاه معتذله) ۳۴:۳۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و هفتم-آگاهی خداوند از تکلیف و مقدر انسان از دید معتذله) ۳۹:۳۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و هشتم-تفاوت مباحث معتذله با دیگر فرق) ۳۶:۳۸
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه شصت و نهم-اختلاف اشاعره و معتذله در خلقت قرآن) ۴۲:۱۶
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتادم-سومین اصل معتذلیه ، وعد و وعید) ۳۷:۱۲
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتاد و یکم-چگونگی مواخذه فاسق ) ۳۶:۰۰
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتاد و دوم-انکار شفاعت توسط معتذله) ۴۱:۱۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتاد و سوم-ریشه وهابیت) ۴۰:۰۵
آیت الله سبحانی-مبحث: ملل ونحل (جلسه هفتاد و چهارم-شناخت وهابیت) ۲۰:۴۴
آیت الله سبحانی-جلسه پرسش و پاسخ با محوریت امیر المومنین علی (ع) ۵۵:۴۳
تبرک ۰۰:۲۵:۵۱
فضائل حضرت علی در قرآن ۰۰:۳۲:۰۱
سوره حدید | آیه ۶ و ۷ ۰۰:۳۱:۰۲
سوره حدید | آیه ۱۱ – قرض خداوند از ما ۰۰:۲۹:۳۶
سوره حدید | آیه ۱۳ ۰۰:۲۹:۴۰
سوره حدید | آیه ۱۶ ۰۰:۳۲:۴۳
سوره جمعه | مشخصات کلی سوره +آیه ۱ ۰۰:۳۱:۴۷
سوره جمعه | آیه ۲ ۰۰:۳۱:۱۰
سوره جمعه | آیه ۶ – یهود ۰۰:۲۵:۴۴
سوره جمعه | آیه ۹ ۰۰:۲۷:۴۲
سوره جمعه | آیه ۱۰ و ۱۱ ۰۰:۳۲:۲۳
سوره منافقون | آیه ۱ – نفاق ۰۰:۲۸:۲۹
سوره منافقون | آیه ۲ ۰۰:۳۱:۵۸
سوره منافقون | آیه ۶ – توسل به دعای پیامبر ۰۰:۳۱:۵۸
سوره صفّ | مشخصات کلی سوره + آیه ۱ ۰۰:۲۳:۵۰
سوره صفّ | آیه ۱ و ۲ ۰۰:۳۱:۳۱
سوره صفّ | آیه ۲ و ۳ ۰۰:۳۰:۰۲
سوره صفّ | آیه ۳ ۰۰:۳۰:۲۴
سوره صفّ | آیه ۴ – جهاد ۰۰:۲۴:۲۶
سوره صفّ | آیه ۵ ۰۰:۳۰:۳۱
سوره صفّ | آیه ۵ و ۶ ۰۰:۲۴:۰۵
سوره صفّ | آیه ۶ ۰۰:۲۹:۵۸
سوره صفّ | آیه ۶ و ۷ ۰۰:۳۰:۲۲
سوره صفّ | آیات ۱۰ تا ۱۲ ۰۰:۲۷:۱۲
مسئله ی امامت و سیره امام علی النقی (ع) ۲۲:۲۰
میلاد پیامبر اکرم (ص) ۵۷:۲۴
منزلت پیامبر(ص) ۵۳:۴۱
شرح دوران کودکی و جوانی پیامبر (ص) ۵۷:۳۸
غار حرا ۳۹:۰۲
مسئله ی وحی ۳۴:۴۵
جبهه گیری مشرکان در مقابل دعوت الهی ۵۵:۰۹
حوادث بعثت و قبل از هجرت ۵۷:۲۷
مسئله ی هجرت و جهاد ۵۷:۵۷
مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه ۵۵:۵۱
ورود پیامبر به مدینه ۵۱:۳۷
تدابیر خردمندانه پیامبر(ص) برای مشکلات پس از هجرت ۵۷:۲۷
قریش ، بزرگترین مانع پیشرفت اسلام ۵۵:۵۹
جنگهای پیامبر (ص) ۵۲:۳۹
شرح چگونگی غزوه ی بدر ۵۴:۰۰
دلائل پیروزی اسلام بر مشرکان در یوم الفرقان ۵۰:۴۸
تقسیم غنایم جنگ بدر ۵۵:۴۶
نتایج جنگ بدر ۱:۰۳:۳۰
اسیران بدر و حادثه ی بنی قنقاع ۵۵:۴۶
حوادث سال سوم هجرت ۵۳:۴۵
غزوه ی احد ۵۳:۰۳
دلایل حوادث جنگ احد ۵۶:۴۶
فاجعه ی سپاه تبلیغ ۵۳:۰۰
حوادث سال چهارم هجرت ۵۳:۵۱
تحریم مشروبات الکلی ۵۵:۱۶
رویدادهای سال پنجم هجرت ۵۹:۲۲
حوادث سال هشتم هجرت ۵۲:۳۵
جنگ موته ۵۳:۲۲
حوادث سال عام الفتح (سال هشتم هجرت) ۵۸:۱۷
درس هایی از فتح مکه ۵۵:۵۷
کلید فتح مکه ۵۲:۳۹
سخنان پیامبر (ص) پس از فتح مکه ۵۷:۳۸
حادثه ی حنین ۵۵:۳۵
تدابیر پیامبر (ص) برای عدم نبرد با دژ طائف ۵۷:۰۳
جریان اسلام علی ابن حاتم ۴۰:۴۷
دلیل بر پایی غزوه ی تبوک و تشریح آن ۵۴:۰۴
افدامات پیامبر (ص) در حوادث جنگ تبوک ۵۴:۵۲
حوادث و مسائل غزوه ی تبوک ۵۴:۴۳
جنگ احزاب ، متفاوت ترین جنگ پیامبر(ص) ۵۶:۰۴
علل عقب نشینی مشرکان در غزوه ی احزاب ۵۲:۱۸
سرگذشت بنی قریظه ۵۴:۱۱
مجموع حوادث غزوه ی احزاب ۵۱:۳۰
غزوه ی حدیبیه ۵۲:۰۰
رؤیای پیامبر اکرم (ص) ۵۶:۱۲
صلحنامه ی حدیبیه ۵۰:۴۸
نتایج صلح حدیبیه ۵۶:۳۱
حوادث سال هفتم هجرت مربوط به سرزمین های روم ، ایران و حبشه ۵۴:۴۷
دعوت به آیین اسلام با اعزام سفیران ۵۰:۱۹
مسائلی پیرامون خیبریان ۵۹:۰۰
ویران کردن دژهای خطرناک و کانون فساد خیبر ۵۶:۳۱
حوادث جنگ خیبر ۵۳:۴۳
شأن نزول سوره ی توبه و آیه ی مباهله ۵۶:۱۴
مسئله ی مباهله ۵۳:۴۷
آخرین حج پیامبر اکرم (ص) ۵۳:۵۶
حجه الوداع و سخنان پیامبر اکرم(ص) در سرزمین عرفه ۵۶:۳۱
مسئله ی امامت و جانشینی ۵۶:۳۴
تعیین جانشین پیامبر (ص) ۵۶:۱۲
دو اقدام پیامبر اکرم (ص) برای تعیین جانشین ۵۶:۲۲
پیامبر اکرم (ص) همتای قرآن کریم ۱:۱۴:۵۵
حوادث سال نهم هجری (غزوه ی تبوک) ۴۹:۰۹