امروز مقاله مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPBبه وسیله روش تحلیلی – تجربی وعددی (مطالعه موردی : خط هفت متروی تهران (قطعه شمالی – جنوبی)) را آماده کرده ایم.     رمز فایل:www.jozveha.com چکیده: برآورد فشار لازم براس نگهداری سینه کار تونل یکی از مهمترین عوامل در راندمان […]

امروز مقاله مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه کار تونل با ماشین حفاری EPBبه وسیله روش تحلیلی – تجربی وعددی (مطالعه موردی : خط هفت متروی تهران (قطعه شمالی – جنوبی)) را آماده کرده ایم.

 

 

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده:

برآورد فشار لازم براس نگهداری سینه کار تونل یکی از مهمترین عوامل در راندمان حفاری ماشبنEPB در نواحی شهری است . چرا که اعمال فشار کمتر ویا بیشتر از حد تعادلی به سینه کار به ترتیب باعث فرونشست وبالازدگی در سینه کار و سطح زمین می شود. در نتیجه باعث توقف در حفاری، نشست سطح زمین وآسیب بر ساختمان های اطراف تونل می شود. فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل به کمک خاک موجود در اتقک حفاری ، نشست سطح زمین وآسیب بر ساختمانهای اطراف تونل می شود. فشار لاز برای پایداری سینه کار تونل به کمک خاک موجود در اتاقک حفاری ومواد افزودنی با کنترل سرعت گردش نقاله مارپیچی صورت میگیرد.

فشار مناسب برای نگهداری سینه کار با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی ومکانیکی خاک، ارتقاع روباره، سطح آب زمینی ، پارامترهای هندسی تونل وبارهای ترافیکی وسازه ای به کمک روش های تحلیلی وعددی برآورد میشود. در این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی ، فشار لازم برای نگهداری سینه کار تونل در خط هفت متروی تهران با روش های تحلیلی وعددی محاسبه ومقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش های تحلیلی برویر وجانسکز تطابق خوبی دارد.