استادیار دانشگاه پیام نور، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: استانی شدن انتخابات گامی است مناسب برای اینکه انتخاب های ما در مجلس سلیقه ای و شخصی نباشد، بلکه بیشتر براساس اهداف و برنامه پیش برود و افراد شایسته تر انتخاب شوند.

استادیار دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در رابطه با استانی شدن انتخابات مجلس اظهار داشت: به نظر من، اگر بتوانند استانی شدن انتخابات را اجرایی کنند خیلی خوب می شود. واقعیت قضیه این است که نماینده استانی بیشتر می تواند به وضعیت و نیازهای استان رسیدگی کند تا یک نماینده برای کل یا یک منطقه خاصی برای استان انتخاب شود. مثلا نماینده یک شهر در استان کردستان (مثلا سنندج) بایستی برای تمامی مشکلات این استان تلاش کند. لذا باید گفت اگر شهری بخواهد فعالیت کند به تنهایی نمی تواند. مطلب دوم هم مربوط به سازو کارهاست به گونه ای است که نماینده اول باید در یک محل یا حوزه شهری، محبوبیت داشته باشد و بعد در کل آن استان سبک و جلوه خاصی به خود می گیرد. یعنی دیدگاهش هم محلی هم استانی است. در حال حاضر مشکل اصلی در قوه مقننه این است که نمایندگان این سیستم بیشتر حوزه ای کار می کنند تا ایکه بخواهند کلی و ملی کار کنند.
وی در خصوص فشارهای پیدا و پنهان به شورای نگهبان برای تأیید استانی شدن انتخابات مجلس ابراز داشت: شورای نگهبان این فشارهای پیدا و پنهان را قبول نمی کند. در واقع، شورای نگهبان همیشه نشان داده است که کاری که خودش بداند مصلحت کشور است را انجام می دهد. بنده نیز معتقدم که امکان اعمال فشار بر شورای نگهبان وجود ندارد.
استادیار دانشگاه پیام نور راهکار خود را درباره نبودن زیرساخت ها در حوزه احزاب افزود:
برای راهکار باید تفکر حزبی بر ساختار سیاسی کشور اعمال شود که این فکر متأسفانه در حال حاضر خیلی نمود ندارد لذا مستلزم یک کار فرهنگی است، و چون کار فرهنگی مشکل اصلی انتخابات در کشور است که این مشکل حزبی نیست، بلکه فردی است و نماینده فردی هم که باشد نگاهش نگاه ملی نیست و کمتر می تواند به مسائل کل کشور نگاه کند. در ضمن بیشتر به همان مسائل شخصی منطقه ای و حوزه ای خودش نگاه می کند ولی اگر نماینده حزبی باشد نگاه حزبی کلی نگاه کردن است و انتخاب های مردم قطعا مناسب تر خواهد بود و باید گفت دیگر قوم قبیله ای، شخصی و سلیقه ای نیست. به فکر، برنامه، مقام و هدف حزب رأی می دهند و در کل این برنامه یک برنامه فرهنگی می خواهد.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: نظر بنده این است برای حل مشکلات قوه مقننه در کشور و آسیب هایی که وجود دارد، بایستی انتخابات حزبی شود و اینکه استانی بودن انتخابات قدم مناسبی است برای اینکه به سمت حزبی بودن و برنامه محور بودن و .. برود تا اینکه انتخابات سلیقه ای، شخصی، قومی و قبیله ای باشد. استانی شدن انتخابات گامی مناسب برای عدم فعالیت های سلیقه ای و شخصی است و راهکاری مناسب برای انتخاب افراد اصلح و شایسته است که با برنامه های مدون و منظم به سمت و سوی حل مشکلات گام بردارند.

کد خبرنگار: ۳۱۴/۰۴۱