سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه صبح سه شنبه 17 فروردین 1398 با عدنان محمود سفیر سوریه در ایران دیدار و گفت و گو کردند.

دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه
دیدار سفیر سوریه با رئیس قوه قضائیه