سرپرست سازمان امور مالیاتی به منظور رفع ابهامات مالیاتی نحوه تسعیر ارز در وصول مالیات را تعیین کرد.

 به گزارش بسیج پرس به نقل ازفارس، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با نحوه محاسبه تسعیر ارز برای مالیات بخشنامه‌ای صادر کرد.

در این بخشنامه که مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ تهیه شده محمدقاسم پناهی آورده است:‌

 با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیات محترم وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تامین ارز در سال ۱۳۹۷ اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص، مقرر می‌دارد:

۱- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره ۵۲۴/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ (مرجع،‌مبادله‌ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.

۲- چنانچه تخصیص با پرداخت حقوق و مزایای حقوق‌بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق (اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشا تامین ارز براساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص با پرداخت حسب مورد خواهد بود.

۳- درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی با خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

۴- مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۴۲۱۷۶/ ۹۱۲۴/ ۴/ ۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی، مورد تاکید است.