سردار یزدانی و سردار آذرنوش با خانواده سردار شهید حاج حسین همدانی دیدار کردند.