حسن یزدانی همه رقبای خودر ا مثل آب خوردن از پیش رو برداشت و به فینال وزن ۸۶ کیلوگرم بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ راه یافت.