رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای عضو کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

به گزارش بسیج پرس؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر ابراهیم صالحی عمران را به عضویت کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب کرد.

متن انتصاب به شرح ذیل است:

با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در بخش آموزش عالی، حسب پیشنهاد دبیر کمیسیون آموزش، به استناد بند(۱۱ و یا ۱۲ حسب مورد) ماده ۷ آیین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مصوب ۲۰ فروردین ۹۷ برای مدت ۳ سال به عضویت کمیسیون آموزش شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی منصوب می شوید.

اطمینان دارم که عضویت جنابعالی در کمیسیون، به تحقق هدف شورا مبنی بر نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور کمک خواهد کرد.