اردوی خانوادگی پاسداران لشکرعملیاتی 27 حضرت محمد رسول ا...( ص) در باغ طوبی محمد شهر کرج برگزار شد.

اردوی خانوادگی پاسداران لشکرعملیاتی ۲۷ حضرت محمد رسول ا…( ص) در باغ طوبی محمد شهر کرج ب

رگزار شد