سخنرانی و شعرخوانی خواهرزاده مسیح علی نژاد در همایش دختران انقلاب