تشییع جانباختگان حادثه تصادف نفتکش با اتوبوس - سنندج