سربازان باید بخشی از حق بیمه سربازی خود را بپردازند.