نشست خبری هشتمین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه یوسف ویژه استان تهران