سه نقشه دشمن علیه ملت ایران؛ فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی