رهبر انقلاب: یاد عظمت ها و قله های بلند و پروازهای معنوی انسان های بزرگ به دل ها آرامش و اطمینان و اعتماد به نفس می بخشد ، امام نماد انقلاب است.