برخی از موضوعات: مجموعه اول:  حجاب انسان ها، چگونه از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، مقام رضا و محبت، برترین راه رسیدن به خداوند، عبادت ما و عبادت ائمه، لذت بردن ار عبادت و … مجموعه دوم: روح انسان، اعمال ما انسانها، انواع عمل، معرفت خداوند با امتحان الهی، معرفت اهل قرب، توحید در ذات الهی، خوف […]

برخی از موضوعات:

مجموعه اول:  حجاب انسان ها، چگونه از حجاب تعلقات بیرون بیاییم، مقام رضا و محبت، برترین راه رسیدن به خداوند، عبادت ما و عبادت ائمه، لذت بردن ار عبادت و …

مجموعه دوم: روح انسان، اعمال ما انسانها، انواع عمل، معرفت خداوند با امتحان الهی، معرفت اهل قرب، توحید در ذات الهی، خوف مومن و …

مجموعه سوم: حالات انسان در دم مرگ، بحث غفلت، توجه به مرگ، لزوم تدارک قبل از مرگ، علت ترس از مرگ، آماده شدن برای مرگ و …

مجموعه چهارم: برخورد ملائکه با انسان در دم مرگ، برخورد ملائکه با کفار هنگام قبض روح، قبض روح توسط ملک الموت، قبض روح مومنین طبق روایات و …

 

 

آیت الله رحیم توکل-مشیت الهی ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-عینیت حق ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-بعد نورانی عبادت ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اهل معرفت ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-زمینه معرفت ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-معرفت ذات خدا ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اعمال ظلمانی ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-رنگ اعمال انسان ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-مراتب اخلاص ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-اخلاص ۴۴:۲۲
آیت الله رحیم توکل-عالم روح ۴۴:۴۸
آیت الله رحیم توکل-اعتقاد به یکتائی ۴۷:۰۸
آیت الله رحیم توکل-توحید در عبادت ۴۶:۱۵
آیت الله رحیم توکل-طی مسیر الی الله ۴۸:۲۶
آیت الله رحیم توکل-مناجات و راز و نیاز ۵۰:۱۰
آیت الله رحیم توکل-موازنه اعمال ۵۳:۱۵
آیت الله رحیم توکل-مراقبه روحانی ۵۰:۱۰
آیت الله رحیم توکل-وسعت روح انسان ۴۶:۵۵
آیت الله رحیم توکل-اعمال خبیث ۵۱:۳۶
آیت الله رحیم توکل-افاضه حیات به انسان ۴۰:۵۲
آیت الله رحیم توکل-نور عبودیت ۴۷:۵۸
آیت الله رحیم توکل-امید به فضل الهی ۵۲:۳۳
آیت الله رحیم توکل-داستان برصیصای عابد ۵۰:۱۳
آیت الله رحیم توکل-مقدمات عرفان الهی ۵۲:۱۹
آیت الله رحیم توکل-خوف از خدا ۵۱:۲۷
آیت الله رحیم توکل-شرک و انواع آن ۵۱:۴۵
آیت الله رحیم توکل-شرک و ریا ۵۲:۱۶
آیت الله رحیم توکل-نیات و ملکات اعمال ۵۱:۳۱
آیت الله رحیم توکل-عمل با ریا ۴۹:۱۹
آیت الله رحیم توکل-وادی مرگ ۴۸:۳۲
آیت الله رحیم توکل-زمان توبه ۴۷:۴۰
آیت الله رحیم توکل-مالکیت خداوند بر ما سوا الله ۴۸:۵۰
آیت الله رحیم توکل-نعمت های روحانی و جسمانی ۵۰:۰۲
آیت الله رحیم توکل-درجات ایمان ۴۶:۴۵
آیت الله رحیم توکل-جدا از غیر خدا(بدون ریا) ۴۱:۴۲
آیت الله رحیم توکل-اعمال نیک و بد انسان ۴۵:۵۹
آیت الله رحیم توکل-نیت اعمال ۴۶:۵۵
آیت الله رحیم توکل-عدل و دعوت به عدالت ۴۵:۴۸
کیفیت مشاهده ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۲۹:۴۴
دیدار ائمه در هنگام مرگ ۰۰:۵۹:۵۳
دیدار مومنین با ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۹:۳۲
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۰۰:۵۷:۳۲
قبض روح مومنین و رویت همه ائمه ۰۰:۵۶:۵۹
دیدن پیامبر ، حضرت علی و فاطمه ۰۰:۵۱:۱۷
محبت،لازمه معرفت ۰۰:۵۹:۵۷
شرح کیفیت اعمال جوارحی و جوانحی ۰۰:۵۹:۲۰
آثار محبت ائمه در وجود انسان ۰۰:۵۴:۴۵
رابطه پیروی از فرمان حق با محبت اهل بیت ۰۰:۴۷:۳۶
مراتب محبت به اهل بیت ۰۰:۵۰:۰۵
نتایج محبت خدا و اهل بیت ۰۰:۵۹:۱۵
سیره محبین اهل بیت با محبت ظاهری ۰۱:۰۰:۱۵
تقرب به درگاه الهی ۰۰:۵۸:۰۷
برکات محبت ائمه هنگام مرگ ۰۱:۰۰:۱۲
آیات و روایات پیرامون محبت واقعی ۰۰:۳۱:۲۹
آثار عبادت در روح ۰۰:۴۷:۵۴
احیای قلب سیره اولیاء الهی ۰۰:۵۲:۵۷
اوصاف اولیاء خدا ۰۰:۵۳:۴۶
راه رسیدن به بقاء ۰۰:۵۲:۰۸
فنای عمر با محبت به دنیا ۰۰:۵۹:۵۵
پرهیز از حب مال ۰۱:۰۱:۱۴
آثار رفع تعلق ۰۱:۰۱:۵۸
انواع حضور قلب در عبادت ۰۱:۰۳:۴۱
انواع حضور قلب در دنیا ۰۱:۰۳:۲۷
دل کندن از دنیا و بهره وری از انوار الهی ۰۱:۰۳:۴۲
رابطه خشوع قلب و معرفت خدا ۰۰:۵۵:۲۳
حضور قلب در عبد برای معبود ۰۱:۰۲:۴۶
اهمیت حضور قلب ۰۱:۰۳:۱۷
معرفت نفس ۰۱:۰۱:۱۰
عرفان نفس ۰۱:۰۳:۲۴
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۲۶
پیمودن راه عرفان ۰۱:۰۳:۳۴
عبودیت و عبد بودن ۰۱:۰۳:۳۷
راه کسب معرفت ۰۱:۰۰:۴۹
اثبات تجرد نفس ۰۱:۰۳:۰۶
آثار تهذیب نفس ۰۱:۰۲:۲۹
بیان مقامات نفس ۰۱:۰۳:۰۴
مبارزه با نفس برای رسیدن به رشد و تعالی ۰۱:۰۲:۲۲
برکات عرفان و اسماء الهی ۰۱:۰۳:۰۹
برکات تهذیب نفس ۰۱:۰۳:۱۸
انواع حجاب ۰۰:۵۶:۵۵
تقویت و ارتباط با روح ۰۱:۰۳:۲۰
تصرف در تکوین ۰۱:۰۳:۱۹
طهارت اسماء الهی ۰۰:۵۶:۱۵
مقام عارف ۰۱:۰۰:۱۲
برکات معرفت ۰۱:۰۳:۱۷
تفاوت ابعاد انسان و ابعاد انبیاء ۰۱:۰۱:۳۱
باطن و ملکوت نماز ۰۰:۵۵:۲۳
راه دستیابی به ملکوت عالم ۰۰:۵۸:۴۵
اثبات وجود ملکوت در انسان ۰۰:۵۶:۳۲
وجود ملکی و ملکوتی اعمال انسان ۰۱:۰۳:۰۵
راه رسیدن به ملکوت ۰۱:۰۳:۰۰
ظاهر و باطن نماز ۰۱:۰۲:۵۲
ظاهر و باطن در اعمال ۰۱:۰۲:۳۷
رابطه بین ظاهر و باطن عمل ۰۰:۵۹:۴۸
توجه به ذلت خود در برابر خدا ۰۰:۳۱:۵۹
توجه به عزت خدا در نماز ۰۱:۰۲:۰۳
برکات الهی برای نمازگذار ۰۰:۵۳:۴۲
توجه قلب در نماز ۰۱:۰۲:۰۲
خضوع و خشوع قلبی ۰۱:۰۲:۳۹
خشوع برای خدا ۰۱:۰۲:۵۰
آداب باطنی نماز ۰۰:۵۷:۳۶
نشاط در عبادت ۰۱:۰۲:۳۲
امام زمان علیه السلام ۰۱:۰۰:۲۵
آداب طهارت در نماز ۰۰:۵۹:۳۴
آداب طهارت باطنی نماز ۰۰:۵۷:۲۱
راه تطهیر باطن ۰۱:۰۲:۰۰
قوای وجودی انسان ۰۱:۰۲:۳۱
آثار باطنی طهارت ۰۰:۴۸:۵۳
آثار فضائل اخلاقی در باطن ۰۰:۵۶:۰۵
برکات کرامت نفس ۰۱:۰۱:۲۴
عالم محضر خداست ۳۳:۳۴
حساب خواص از عوام جداست ۳۲:۴۸
گناه و حالات تخریبی گناه در جان انسان ۲۸:۳۰
حب دنیا عامل سیئات ۳۰:۲۲
وجود صفات رذیله یکی از عوامل گناه ۴۸:۳۱
ضعف اعتقادات عامل انجام گناه ۱۷:۴۳
پیرامون امام زمان علیه السلام ۱۸:۵۲
تبعات گناه ۲۰:۵۶
عذاب قیامت در قبال گناهان دنیا ۲۷:۲۱
شخصیت امام سجاد علیه السلام ۳۰:۳۳
غفلت از حجاب ۳۷:۴۶
تاثیر اختیار در حجاب گناه ۳۷:۱۸
رابطه روح با حجاب تعلق ۴۴:۲۱
اقسام حجاب انسانی و حجاب تعلق ۴۹:۲۵
عالم دنیا عالم ملک است و آخرت ملکوت ۴۴:۴۹
کیفیت عمل عبادی ۴۲:۴۳
بر قراری ارتباط با خدا ۳۹:۳۱
امام زمان علیه السلام ۴۳:۰۸
کیفیت بعد نورانی ۴۲:۱۳
مراتب سیر و سلوک ۳۹:۰۰
تاثیر نیت سوء در باطن ۴۰:۳۹
رابطه اعمال و باطن ما ۳۹:۳۹
جلسه بیست و هشتم : نیت ۴۴:۴۹
جلسه بیست و هفتم : اعمال ما سببی از اسباب عالمند ۳۹:۲۵
دنیا مزرعه آخرت است ۴۶:۴۵
تفاوت در نیت اعمال ۴۰:۰۸
بررسی اعمال از حیث ظاهر ۴۹:۴۳
حجاب ظلمانی بین انسان و خدا ۴۳:۵۴
حب و حجاب نفس ۴۰:۴۸
افضل عبادات ۴۴:۰۶
فرق علم حضوری و علم حصولی ۵۵:۵۵
عالم محضر خدا ۴۳:۰۶
شرط قبولی عبادات ۴۷:۰۸
مقلب القلوب ۴۱:۲۳
حالات اهل عبادت ۴۵:۰۸
راه چشیدن لذت عبادت ۳۹:۲۸
علت جعل عبادت ۴۴:۲۸
عبادت چیست؟ ۴۶:۰۵
تعابیری از دنیا و آخرت ۴۹:۰۷
آیت الله سید رحیم توکل – موضوع : حقیقت بندگی خدا و امتحان های الهی ۴۴:۱۰
حقیقت عبودیت ۴۰:۴۵
تواضع در قبال عظمت خدا ۴۲:۳۵
قانون عالم ملک ۴۴:۵۰
تفاوت در عبادت ۳۸:۱۹
راه تقرب به خداوند ۴۲:۵۰
بررسی شرایط عالم و جاهل ۴۱:۳۶
عواقب عجب ۴۵:۲۰
حریت انسان ۴۱:۴۳
عبادت برای محبت به خدا ۳۹:۵۱
اقسام عبودیت ۴۱:۳۰
برکات ورع و دوری از گناه ۱:۰۱:۲۵
دیدن ائمه هنگام قبض روح ۱:۰۱:۴۲
قبض روح مومن در روایات ۵۱:۱۶
برخورد ملک الموت با مومن هنگام قبض روح ۵۲:۳۵
مشاهده ائمه اطهار حین مرگ ۱:۰۱:۴۲
برخورد ملک الموت با انسان حین مرگ ۴۹:۴۰
دیدن ملک الموت حین مرگ ۱:۰۰:۳۹
آنچه محتضر می بیند ۱:۰۰:۰۱
حالات انسان حین سکرات مرگ ۱:۰۰:۱۵
حالات انسان در هنگام قبض روح ۰:۰۱:۰۴
لزوم توجه به مرگ با قلبی خالی از دنیا ۱:۰۱:۵۴
حب لقاء الهی ۵۸:۳۳
چگونگی تعبیر از مرگ ۱:۰۰:۲۵
آماده شدن برای مرگ ۱:۰۱:۲۵
لزوم مرگ برای ادامه تکامل در عالم دیگر ۴۸:۰۰
علل ترس از مرگ و حالات انسان در قبر ۵۷:۵۴
عدم آمادگی برای مرگ عامل ترس از آن ۱:۰۱:۴۴
جهل به حقیقت مرگ ۵۸:۲۳
عالم شهود و مطلع شدن از حال باطن ۵۴:۳۳
لزوم تدارک قلبی برای مرگ ۱:۰۰:۱۸
سفارش به یاد کردن از مرگ ۴۷:۲۸
حالات انسان در سکرات مرگ ۱:۰۱:۲۵
مرگ قهری و اختیاری ۱:۰۱:۵۴
توجه انسان به مرگ و عواقب آن ۱:۰۱:۲۳
حالت انسان برای توجه به مرگ ۵۹:۱۳
حالات انسان در حین مرگ ۵۹:۴۱
فراموشی مرگ موجب غفلت می شود ۱:۰۱:۳۵
بررسی و منشا فقر مالی ۵۹:۵۹
عوامل ایجاد غفلت و آثار آن ۵۸:۰۵
منشا باز شدن عالم شهود برای انسان ۱:۰۱:۵۱
مذمت شرک به حق و نتایج آن ۱:۰۰:۳۵

 

 

دسته بندی: سخنرانی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

<script>