«۴۰ + عشق» عنوان کتابی است که به خاطرات جمعی از رزمندگان اردبیلی در دوران دفاع مقدس در ارتش پرداخته است.