گویاسازی عکس رزمندگان گردان مالک اشتر (3)از راست :

«شهید فضایل کریمی» شهادت: اسفند ۱۳۶۲ عملیات خیبر

«شهید مجید مکی» شهادت: آذر ۱۳۶۲ عملیات والفجر چهار

«شهید محمود بیاتی» شهادت: آبان ۱۳۶۲ عملیات والفجر چهار

«شهید ناصر اوجاقلو» شهادت: بهمن ۱۳۶۴ عملیات والفجر هشت

«شهید ابوالفضل نوری» شهادت: فروردین ۱۳۶۲ عملیات والفجر یک