گویاسازی عکس رزمندگان مازندرانی (۶۸)

اعضای سپاه پاسداران بابل در سال ۱۳۶۱ در محوطه سپاه این شهرستان  

از سمت راست:
۱- آقای بهروز ملک نیا
۲- آقای احمد داودی
۳- ؟
۴- شهید حمید (حسن) رسولی 
۵- آقای علی حسن پور
۶- آقای سیدجوادبیکایی
۷- آقای دکتر حمیدشافی
با فاصله:
۸- آقای احمد شریف نژاد
۹- شهید قاسم آقابرارنژاد
۱۰- آقای زین العابدین (مجید) عشقیان

انتهای پیام/