گویاسازی عکس رزمندگان سمنان (2)

سه راه حسینیه- ماموریت در لشکر ۸۱ با ختران از راست: شهید  محمد علی جعفری- شهید علی رحیمی- اسماعیل قاسم پور-  حسن گلی- مشتاقی- علی گلیان- یوسف عامریان