گویاسازی عکس رزمندگان بوشهری (50)

 از راست: بهمن عبیدی، غلامرضا پور غلام، جهانگیر دعایی، شهید عبدالرسول شکیبازاده و رضا شیروانی

 نشسته از راست: سعید راویان، حسن کاویانی و عبدالله نجار باشی