گویاسازی عکس رزمندگان بوشهری (43)

 

ايستاده از راست: حسين زنگويی، سيد عباس مقامی، قاسم برومند، جهانگير احمدی، احمد احمدی

نشسته از راست:حميد بريدانی واسماعيل جعفر زادگان

 

سال ۶۴ جراحی