کمبود وکیل چالش جدی دستگاه قضائی است/ عزم جدی در مقابله با فسادمنبع:مهر