به گزارش بسیج پرس پرس،  محمد کریمی قراردادخود را باطلایی پوشان اصفهان تمدید کرد.

محمد کریمی امروز چهارشنبه با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با نیکفر رئیس هیات مدیره وسرپرست این باشگاه قرارداد خود را به مدت سه فصل با طلایی پوشان تمدید کرد.منبع:مهر