پیشبرد کیفیت عملکرد مدیران فنی در «وبینار» فیفا بررسی شد | خبرگزاری بسیج پرس