به همت بسیجیان ناحیه شهید بهشتی، نیروهای جهادگر مسجد امام رضا، پایگاه شهید رشیدی در حوزه ۱۷۹ شهید زین الدین، اقدام به پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان کردند.

پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان
پخش بسته های معیشتی در بین نیازمندان