به گزارش بسیج پرس پرس، دانشگاه جامع امام حسین (ع) با هدف تحقّق فرامین و تدابیر مقام معظّم رهبری و احساس مسئولیت در تدوین و پیاده‌سازی نظام‌های متعهّد به مفاهیم متعالی مستخرج از اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی، ضمن عطف توجّه به استاد به عنوان نقش کلیدی مؤلّفه های تحوّلی دانشگاه، ایجاد تحوّل بنیادی در نظام ترفیع و ارتقا را از حدود سه سال پیش دستور کار خود قرار داده است.

بنا بر این گزارش، بر اساس مصوّبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردیده است، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ضوابط و مقرّرات خاص دانشگاه را برای آئین نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی را به صورت آزمایشی اجرا و نتایج حاصله را برای ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش نماید.

بر اساس نظام ارتقای جدید، محوریّت ارتقا استاد به‌جای منطق حاکم بر آن پیرامون تولید مقاله بر «مسائل (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی) مورد نیاز دارای اولویت برای سپاه، نیروهای مسلّح و انقلاب اسلامی» متمرکز شده است.

در این نظام، ارزیابی عملکرد استاد در چهار مادّۀ به این شرح است:

۱) فرهنگی و اجتماعی در ایجاد امیدآفرینی و تبیین مسائل انقلاب اسلامی با محوریّت نقش مربّی و استاد

۲) تربیت و آموزش؛ شاگردپروری با راهنمایی رساله و پایان‌نامه برای حلّ مسئله (بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی)

۳) پژوهشی و فنّاوری با رویکرد حلّ مسئله، مرزشکنی علمی و تولید دانش، فنّاوری محصول و مستندسازی در قالب مقاله، کتاب و گزارش فنّی و …

۴) علمی- اجرایی و خدمات مستشاری (مشاوره مدیریتی و تخصّصی)، حضور در سازمان‌ها و صنعت‌ها و جامعه برای احصا و حلّ مجموعه مسائل و موضوعات

این آئین‌نامه پس از طی مراحل مختلف در هیئت ممیّزه دانشگاه به تصویب و پس از تائیدجهت گیری‌های کُلّی حاکم بر این نظام توسّط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۴ در جلسۀ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور وابسته به عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری علم و فنّاوری کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اکثریّت آرای اعضا تصویب و اجرای آزمایشی آن صرفاً برای دانشگاه جامع امام حسین (ع) و گزارش نتایج اجرا به صورت سالانه به تصویب رسیده است.منبع:مهر