مقام معظم رهبری: نیروی انتظامی همواره باید مظهر اقتدار، نظم، مهربانی،رافت و رحمت در جامعه باشد.منبع:مهر