نماهنگ «شوق تا خدا رسیدن» به یاد شهدای این مرز و بوم در ادامه قابل بهره برداری است.