به گزارش خبرگزاری بسیج پرس نشست خبری عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه آغاز شد.

قرار است در این نشست جزئیات ارائه وام بانکی با وثیقه سهام عدالت تشریح شود.منبع:مهر