مرکز بهینه‌سازی، نوسازی و تولید قطعات شهید زرهرن نیروی زمینی ارتشمنبع:مهر