مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر معظم انقلابمنبع:مهر