رئیس قوه قضائیه گفت: فضاسازی‌ها نمی‌تواند خللی در اراده قوه قضائیه برای اجرای حق و عدالت ایجاد کند.