وزیر دفاع در مراسم رونمایی از سامانه پیشرفته کنترل و مراقبت پرواز سیار گفت: ساخت هر یک از سامانه‌های سیار برج مراقبت دست کم دو میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد.