[ad_1]


خاطراتی از غارت اشیاء قیمتی و آثار باستانی توسط دربار پهلوی از زبان وزیر فرهنگ آن رژیم در ادامه قابل مشاهده است.

[ad_2]