عکس دسته جمعی بازیکنان فوتبال با حضور پدر «مهدی طارمی» در جبهه

ایستاده از سمت راست: عباس نوروزی، رضا شیروانی، بهمن عبیدی، سید امیر ریشهری و علیرضا طارمی (پدر مهدی طارمی)

 

 نشسته : غلامرضا پور غلام، اکبر چاپی، رضا پور غلام و رضا ملاح زاده