حجت الاسلام سید علی اکبر محسنی قمی گفت: ولایت و تربیت حسینی یعنی دیگران را به راه آوردن؛ حبیب بن مظاهر در فضایی زندگی می کند که کسی جرأت ندارد از امام حرف بزند؛ شالوده حرکت و قیام امام حسین صبر است، مومن اگر صبر نداشته باشد دین ندارد.