بسیج پرس: فرمانده کل سپاه در مراسم گرامیداشت روز پزشک، اظهارداشت: موفقیت ها در مبارزه با کرونا به ابزار متکی نیست و به فلسفه متکی است و این فلسفه است که امید می بخشد و روحیه می بخشد.

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس؛ سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه در مراسم گرامیداشت روز پزشک،از پزشکی به عنوان یک تفویض الهی ، بخشش زندگی و روشن کردن چراغ های امید در خانه ها و کمک به جریان یافتن یک زندگی آرامش بخش یاد کرد و گفت: شفا از خصوصیات قرآن عظیم است و اطبای ما پژواک آن و آنچه که امروز عامل اصلی سرافرازی جامعه ما در مبارزه و جهاد علیه این بیماری همه گیر است، نشات گرفته از همین الهام مقدس است که به ابزار متکی نیست بلکه به فلسفه پزشکی در جامعه ما مرتبط است.

وی افزود:در غرب فلسفه پزشکی بر درمان بیماری است اما در اینجا بر درمان بیمار متکی است نه بیماری. یعنی آن رابطه شفابخش میان پزشک و بیمار در اینجا اتفاق می افتد که در شرایط ترس اعتماد ایجاد می کند، در فضای ترس امید و آرامش ایجاد می کند. فلسفه متکی بر درمان بیماری یعنی مواجهه با یک موجود نفرت انگیز اما فلسفه متکی بر نجات بیمار یعنی مواجهه با عشق و با دوست داشتنی ها و این موفق است.

فرمانده کل سپاه در ادامه اظهار کرد: می گویند وقتی یک پزشک به صفحه کامپیوتر نگاه می کند با پزشکی که به چهره بیمار نگاه می کند دو تاثیر متفاوت در شفابخشی ایجاد می کند. یکی جامعه گسسته تولید می کند؛ جامعه ای که بر اساس رنج، انزوا و جدایی دفاعی است، یعنی نقاط منفصلی از انسان ها هیچ رابطه معنابخشی با هم ندارند و تنها بر اساس ارزش های تخصصی و حرفه ای عمل می شود. این جامعه همان جامعه ای است که شما در غرب می بینید.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه کرونا  فروپاشی نظام سلامت بسیاری از کشورهای به ظاهر پیشرفته را به همراه داشت ،گفت:این کشورها در عین حال که در ابزار، تخصص، فناوری و دانش جلوتر بودند ولی در فرآیند درمان عقب افتادند. این نمایش با شکوه و هنرمندانه بیش از آنکه در روح ابزار ظهور پیدا کند، در قلب پزشک ظهور پیدا کرد. پزشکی که بر اساس دلسوزی عمل می کند. یعنی پاسخی عاطفی به رنج بیمار واین شفابخش است.