کتاب «روایت چهارم» مجموعه داستان دفاع‌مقدس اختصاص دارد که به کوشش «وحید آقاکرمی» به رشته تحریر درآمده است.