[ad_1]

به گزارش بسیج پرس پرس، احمد مؤمنی راد سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضائی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

وی افزود: هیأت منصفه به اتفاق ارا آقای نعمت احمدی نصب را مجرم و هم چنین با اکثریت ارا در عین حال مستحق تخفیف دانست.

[ad_2]

منبع:مهر