جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان بانک سرمایه صبح دوشنبه بیست و یکم مهرماه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.منبع:مهر