به گزارش بسیج پرس؛ تلفن واحد ارتباطات دفتر فرماندهی برای پیگیری نامه ها و درخواست ها اعلام شد.

۷۳۲۵۷۱۴۶

آدرس: میدان سپاه ، خیابان پادگان ولیعصر