تصاویر/ هفتاد و هشتمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور